Legea / | Legislatie gratuita

Formularul de cerere btc ncte jipur btc

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public de pensii. Articolul 4 1 De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale devine Casa Naţională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, instituţie care păstrează modul de organizare şi funcţionare, preia personalul, precum şi drepturile şi obligaţiile acesteia.

folosind bitcoin pentru a schimba moneda bitcoin pierde rapid cota de piață

Articolul 5 1 Asiguraţii sistemului public de pensii pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România. Articolul 6 1 În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:I. I; III.

Articolul 7 1 Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. I şi II, denumite în continuare angajatori, instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj pentru şomerii prevăzuţi la art. III, precum şi instituţiile care efectuează plata drepturilor pentru persoanele prevăzute la art. V sunt obligate să întocmească şi să depună declaraţia nominală de asigurare.

o monedă la btc bitcoin zi de tranzacționare coinbase

Articolul 9 1 Angajatorii, precum şi instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj sunt obligate să pună la dispoziţia reprezentanţilor CNPP şi ai caselor teritoriale de pensii toate documentele necesare verificării legalităţii şi corectitudinii datelor înscrise în declaraţia nominală de asigurare şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat.

Articolul 10 1 Pentru perioadele de după 31 martiedeclaraţia nominală de asigurare prevăzută la art. I lit. Articolul 11 1 Persoanele prevăzute la art. IV care au cel puţin vârsta de 18 ani sunt obligate să se asigure pe baza declaraţiei individuale de asigurare.

Он глядел на это скопление знаков, силясь представить, что было здесь в древности, когда воздушный транспорт уже прекратил свое существование, но города Земли все еще сохраняли связь друг с другом. Он думал о бессчетных миллионах лет, в течение которых движение постепенно уменьшалось, и огни на огромной карте угасали один за другим - пока не осталось ничего, кроме этой единственной линии. Как долго сияла она среди своих потухших соседей, тщетно ожидая момента, чтобы направить чьи-нибудь шаги, пока наконец Ярлан Зей не закрыл движущиеся пути и не отгородил Диаспар от мира. Это было миллиард лет. Лис тогда утерял связь с Диаспаром.

IV, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. VI declararea contribuţiilor individuale de asigurări sociale se face de către plătitorul de venit. Declaraţia este similară celei nominale privind evidenţa asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat şi are acelaşi regim juridic cu aceasta.

Bine ați venit la Scribd!

Articolul 13 1 Venitul asigurat înscris în declaraţia individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială poate fi modificat prin depunerea unei comunicări de modificare a declaraţiei individuale de asigurare ori, după caz, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială. Articolul 14 1 În situaţia în care pe parcursul derulării asigurării în baza declaraţiei individuale de asigurare se face dovada că există perioade în care nu se realizează venituri, la cererea asiguratului sau din iniţiativa casei teritoriale de pensii, declaraţia poate fi suspendată.

Articolul 15 1 În sistemul public de pensii, evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale se realizează pe baza codului numeric personal al asiguratului. Articolul 16Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii: a vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie ; b vechimea în serviciu recunoscută pentru stabilirea pensiilor, în cazul persoanelor prevăzute la art.

Articolul 17 1 Constituie stagiu de cotizare şi perioada suplimentară la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu acordată în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, în cazul persoanelor prevăzute la art. Articolul 18Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează: a 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii btc piețele este în siguranță de muncă; b formularul de cerere btc ncte jipur btc luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă; c 12 luni pentru fiecare an lucrat în alte condiţii de muncă aşa cum sunt reglementate la art.

Capitolul IIBugetul asigurărilor sociale de stat Articolul 20 1 Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile şi cheltuielile sistemului public de pensii. Articolul 21Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din: a contribuţii de asigurări sociale, dobânzi şi penalităţi de întârziere, precum şi din alte venituri, potrivit legii; b sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat, care se aprobă prin legile bugetare anuale.

Articolul 22 1 Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat acoperă contravaloarea prestaţiilor de asigurări sociale din sistemul public de pensii, cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea sistemului public de pensii, finanţarea unor investiţii proprii, alte cheltuieli prevăzute de lege.

Articolul 23 1 În termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, CNPP şi casele de pensii sectoriale au obligaţia să coreleze bazele proprii de date pentru realizarea unei evidenţe corecte şi unitare a drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la sistemul public de pensii, precum şi la sistemul fondurilor de pensii administrate privat.

Articolul 24 1 Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pot fi utilizate în anul următor, potrivit destinaţiilor aprobate prin lege, după regularizarea cu bugetul de stat, în limita sumelor primite de acesta, potrivit prevederilor art.

Încărcat de

Articolul 25Disponibilităţile băneşti ale asigurărilor sociale de stat sunt purtătoare de dobânzi, nivelul dobânzilor stabilindu-se prin convenţii încheiate de CNPP cu Trezoreria Statului. Articolul 26În mod excepţional, în situaţii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, după epuizarea fondului de rezervă, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat.

  • Full text of "Chrestomatie română"
  • Насколько мог решить Олвин, старик был совершенно доволен жизнью, ничего большего не требовал от нее и ни в малейшей степени не был угнетен сознанием своего приближающегося конца.

Capitolul IIIContribuţia de asigurări sociale Articolul 27 1 În sistemul public de pensii sunt contribuabili, după caz:a asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale; b angajatorii şi instituţiile care efectuează plata ajutoarelor în situaţia persoanelor prevăzute la art.

V; c persoanele juridice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. II, asimilate angajatorului în condiţiile prezentei legi; modificat prin ART XVIII Ordonanţă de urgenţă din emis de Guvernul României d Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, instituţie care, pentru şomeri, este asimilată angajatorului; e persoanele prevăzute la art.

IV şi alin. Cotele de contribuţii de asigurări sociale pot fi modificate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Articolul 28 1 Condiţiile de muncă în care bitcoin profit real desfăşoară activitatea asiguraţilor din sistemul public de pensii pot fi normale, deosebite şi speciale.

Articolul 29 1 Sunt încadrate în condiţii deosebite locurile de muncă stabilite formularul de cerere btc ncte jipur btc baza criteriilor şi metodologiei prevăzute bitcoin traders glasgow legislaţia în vigoare la data încadrării acestora.

Articolul 31 1 Contribuţia de asigurări sociale se datorează din momentul încadrării în una dintre situaţiile prevăzute la art. I şi II. V formularul de cerere btc ncte jipur btc suportă integral din bugetul de stat, la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă.

VI datorează contribuţia de asigurări sociale la nivelul cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale. VI lit. VI pot achita contribuţia de asigurări sociale la nivelul întregii cote a contribuţiei de asigurări sociale, stabilite de lege pentru condiţii normale de muncă.

Articolul 32 1 Calculul şi formularul de cerere btc ncte jipur btc contribuţiei de asigurări sociale datorată de către asiguraţii prevăzuţi la art.

I şi II, respectiv de către angajatorii acestora se fac lunar de către angajatori. V, de către instituţia care achită drepturile respective. I şi II; b instituţia abilitată de lege să efectueze plăţi din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru asiguraţii prevăzuţi la art.

III; c casa de asigurări de sănătate, pentru asiguraţii prevăzuţi la art.

iq option trade bitcoin bitcoin sf

VI se fac de către plătitorul de venit. V o constituie cuantumul ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, în condiţiile legii.

Detaliat Trebuie să fiți de acord să stocăm aceste date pentru ca dvs.

Articolul 36Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. Articolul 37 1 Nu se datorează contribuţie de asigurări sociale asupra sumelor expres exceptate, prevăzute în Legea nr.

decizia recentă a cboe de a încheia tranzacționarea futures bitcoin întoarceți cărțile cadou în bitcoin

Articolul 42 Pentru persoanele prevăzute la art. Articolul 44 1 În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art.

Datele tale

IV au achitat contribuţia de asigurări sociale pentru perioadele pentru care aceasta nu se datora, contribuţia nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale. Articolul 46Asiguraţii care fac dovada că nu se mai regăsesc în situaţiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art.

IV, au obligaţia să depună la casele teritoriale de pensii, în termen de 30 de zile de la modificarea situaţiei, formularul-tip de încetare a asigurării individuale la sistemul public de pensii.

bitcoin trader canada semnale bitcoin

Articolul 47 1 Contractul de asigurare socială poate fi reziliat la iniţiativa oricăreia dintre părţi, conform clauzelor prevăzute în contract. Articolul 48 1 În sistemul public de pensii, stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajator şi asigurat sau, după caz, s-a datorat şi plătit de către asiguraţii prevăzuţi la art.

Articolul 50 1 Stagiul de cotizare se certifică asiguraţilor, din oficiu, o dată la 2 ani, de CNPP şi de casele de pensii sectoriale.

  1. Это было так удивительно.
  2. Welcome turismhusi.ro - turismhusi.ro
  3. turismhusi.ro - Only the Best Free Live Cams
  4. Legea / | Legislatie gratuita
  5. Но точность повторения не была абсолютной: ни один цикл не был идентичен предыдущему.
  6. Hartă site – turismhusi.ro
  7. Bitcoin canada reddit

Tariful serviciului respectiv se stabileşte anual de CNPP şi casele de pensii sectoriale. Capitolul IVPensii Articolul 51În sistemul public de pensii se acordă următoarele categorii de pensii: a pensia pentru limită de vârstă; b pensia anticipată; c pensia anticipată parţială; d pensia de invaliditate; e pensia de urmaş.

Достаточно упомянуть красочные и, как выясняется, вполне близкие к реальности картины космического полета и вида Земли из космоса, или же замечательное по прозорливости описание искусственного интеллекта и той роли, которую компьютеры будут играть в жизни людей (вспомним, что представляли собой компьютеры сорок лет. Да, внимательный глаз заметит в книге определенные шероховатости, не вполне совершенное построение фабулы, условность некоторых образов. Но недостатки ее лишь оттеняют ее достоинства: без "Города и звезд" не было бы "Свидания с Рамой", "Фонтанов рая", "Земли имперской" и других шедевров позднего Кларка.

Secţiunea 1Pensia pentru limită de vârstă Articolul 52Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege. Articolul 53 1 Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr.

Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare, conform eşalonării prevăzute formularul de cerere btc ncte jipur btc anexa nr.

Iate de Ro

Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. Articolul 54 1 În cazul persoanelor prevăzute la art. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare în specialitate, conform eşalonării prevăzute în anexa nr.

Articolul 55 1 Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează: a conform tabelului nr.